Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2012

5961 a32e 420
Reposted fromdeadbabe deadbabe viatwice twice
5959 db46 420
Reposted frommagiciansassistant magiciansassistant viatwice twice

Chyba nie. Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było to rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.

— Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę".
Reposted fromoleanna oleanna viatwice twice

June 19 2012

Coraz częściej przekonuję się, że najszczęśliwsze życie prowadzę, gdy na nikim mi nie zależy.
— to chyba źle?
Reposted fromtwice twice

June 16 2012


[x] via [x]
Reposted fromlugola lugola viared-trainers red-trainers
9992 405d 420
Reposted fromassort assort viazamulasz zamulasz
9626 ef52 420
Reposted fromsunlight sunlight viazamulasz zamulasz

June 12 2012

June 06 2012

Reposted fromtwice twice
9482 61f2 420
chuj mnie euro 2012

Generalnie polecam obrazek. Podobno każdy repost zabija jednego kibica FC Barcelony / Realu czy innego chujstwa. Jeszcze tego nie potwierdziłem oficjalnie, ale tak czy inaczej gra jest warta świeczki.
lepiej udawać szczęśliwą, niż tłumaczyć każdemu co mi jest.

June 05 2012

6428 f7b0 420
Reposted fromsunlight sunlight viatwice twice
4844 f090 420
Reposted fromjustbe justbe viatwice twice
9315 b395 420
Reposted fromtout tout viatwice twice
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl